Nakliyat Sigortası

Nakliyat Sigortası ürünümüz ile bir malın taşıma aracı ile taşınması sırasında fiziken zarar görmesini teminat altına alıyoruz.

Gemi, uçak, kamyon ya da tren gibi araçlarla taşınan mallar bu sigorta ile poliçede yer alan şartlar ve klozlar uyarınca bir kaza ya da bir olaya bağlı olarak fiziken zarar görmesi durumunda  teminat altına alınır.

Bir başka yük taşıma sigortası olan Kıymet Taşıma Sigortası ürünümüz ile altın ve benzeri değerli madenler ve taşlar, mücevher, nakit para ve benzeri kıymetli malların taşıma aracı ile taşınması sırasında, bir kaza sonucunda zarar görmesi veya silahlı gasp ve soygun riskleri teminat altına alıyoruz.

Neden Nakliyat Sigortası almalıyım?

Tam ziya, geniş ve dar teminat seçenekleriyle malın taşıma aracı ile birlikte tüm değerini yitirecek şekilde zarar görmesinden, çarpma, devrilme, çarpışma, devrilme sonucu kısmi zararlara kadar pek çok riske karşı sigortalısına koruma sağlar.

Nakliyat Sigortası Sık Sorulan Sorulan

Kara, deniz, hava ve demir yoluyla bir yerden diğer bir yer taşınmakta olan her türlü yükün, taşınmaları sırasında karşılaşabilecekleri tehlikelerden kaynaklanan hasarlara karşı teminat sağlayan sigortadır.

Nakliyat sigortalarının yaptırılması için yasal bir zorunluluk yoktur. Bununla birlikte emtia nakliyat (yük) sigortalarında bankaların sigorta güvencesi aramaları, tekne sigortalarında ise riske maruz meblağların yüksekliği ve ipotek alacaklısının sigorta teminatı arzusu, nakliyat sigortalarını finansal bir zorunluluk haline getirmiştir.

Yük sigortaları için yaygın olarak kullanılan başlıca 3 teminat vardır.

-Geniş Teminat: verilen bu teminat aşağıdaki istisnalar haricindeki bütün rizikoları teminat altına alır.

İstisnalar

Kasti Hareket: Sigortalının kasti hareketine yüklenebilen zıya, hasar veya masraf

Olağan Hasarlar: Sigortalı şeyin olağan akması, olağan ağırlık veya hacim kaybı ya da olağan aşınma ve yıpranması

Ambalajlanma ve Hazırlanma Yetersizlikleri : Sigortalı şeyin ambalajlama veya hazırlanmasındaki yetersizlik ya da uygunsuzluğun neden olduğu zıya, hasar veya masraf

Gizli Kusur: Sigortalı şeyin gizli kusuru (zatiaybı) veya niteliğinin neden olduğu zıya, hasar veya masraf

Gecikme: Temin edilmiş bir rizikodan ileri gelse dahi yakın nedeni gecikme olan zıya, hasar veya masraf

Mali Yükümlülükleri Yerine Getirememe: Geminin donatanları, idarecileri, kiracıları veya işleticilerinin ödeme gücünü yitirmesi veya mali yükümlülüklerini yerine getirememesinden doğan zıya, hasar veya masraf

Kasti Zarar: Herhangi bir kişi ya da kişilerin haksız fiili sonucu sigortalı şeye veya herhangi parçasına bilerek verilen zarar yahut bilerek yok etme

Savaş Silahından Doğan Zararlar: Atom veya nükleer parçalanma ve/veya birleşme ya da diğer benzer reaksiyon veya radyoaktif güç ya da madde kullanan herhangi bir savaş silahının her türlü düşmanca kullanımından doğan zıya, hasar veya masraf

Savaş ve grev : Savaş ve grev durumu

– Dar Teminat : Karayolunda Kamyon Klozu, Demiryolunda Demiryolu Klozu ile verilen bu teminat taşıma aracının batması, karaya oturması, çarpması, çarpışması, devrilmesi, yanması vb. sonucu taşınan yüke gelebilecek zıya ve hasarı karşılar.

-Tam Zıya Teminatı: Tam Zıya Klozu ile verilen bu teminat bilumum avaryalar ve masraflar ile kurtarma ve müşterek avarya masrafları hariç olmak şartıyla ancak nakil vasıtasının fiilen ve mutlak surette tamamının zıyaı neticesinde sigortalı yükün fiilen ve tamamen zıyaını temin eder.

Nakliyat sigortaları uluslararası nitelikte sigortalardır. Dışalım ya da dışsatıma konu yükün sigortasında, satış sözleşmesinin taraflarından biri yabancı olacağından gerek alıcı gerekse satıcının standart ve uluslar arası kabul görmüş bir sigorta teminatı üzerinde anlaşmaya varmaları gerekmektedir. Diğer taraftan tekne sigortalarında da aynı zorunluluk teknenin çalışması sırasında muhatap olabileceği yabancı üçüncü şahıslar (gemi, liman yetkilisi vb.) açısından ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de bütün dünyada genel kabul ve kullanım alanı bulmuş olan Londra Sigortacılar Enstitüsü (Institute of London Underwriters) tarafından hazırlanmış yük ve tekne kloz takımları nakliyat sigorta poliçesine özel şart olarak eklenip kullanılmaktadır.

Emtia nakliyat (yük) sigortalarının fiyatlandırılmasında rol oynayan etkenleri dört bölümde toplayabiliriz.

Malın cinsi, ambalajı, taşıma biçimi
Sefer
Taşıma aracı
Teminatın kapsamı

-EX WORKS (EXW) : Fabrikadan teslimde sigorta yaptırma yükümlülüğü alıcıdadır.

 

-FREE ON BOARD (FOB) Bordda teslim: Sigorta yükümlülüğü gemi bordasına kadar satıcı, sonra alıcıdadır.

-COST, INSURANCE AND FREIGHT (CIF) Mal bedeli, sigorta ve navlun dahil: Sigorta yaptırma yükümlülüğü satıcıdadır.

-COST AND FREIGHT (C&F) Mal bedeli ve navlun dahil: Sigorta yaptırma yükümlülüğü satıcıdadır.

Beklenmeyen ve öngörülemeyen ani bir kaza ve/veya olay sonucunda sigorta konusu yükte meydana gelebilecek tüm (all risk) fiziksel hasar ve kayıplar teminat altına alınmaktadır.

-Yüklemesi başlamış sevkiyatlara

-Kullanılmış (2.el) her türlü emteaya

-İthalat sigortası şirketimiz tarafından yapılmamış emtianın yurtiçi sevkiyatına

-Açık kasalı kamyonlarla yapılan sevkiyatlara

-Gemi güvertesinde taşınan emteaya

-Nakil aracının tamamen ve fiilen hasara uğraması sonucunda taşınan yükün (emteanın) tamamen yok olması teminata dahildir

-En limitli teminat veren klozdur

-Uygulamada gümrüğe gelen malların sigortalanmasında kullanılmaktadır

-Sınırlı risk, düşük fiyat

-Gümrüğe gelmiş mallar için abonman sözleşmesi bulunması kaydıyla malı gümrükten çekmek üzere “Tam Ziya” teminatı sağlanabilir.

-Kamyonun devrilmesi, yanması, çarpışması ile doğal afetler ateş, yıldırım, seylap, dere taşması, çığ, toprak veya dağ heyelanı, köprü yıkılması, yolların çökmesi halinde mallara gelebilecek ziya ve hasarları temin eder.

-Ek teminatlar: Yükleme aktarma ve boşaltma, Hırsızlık, Islanma v.b.

-Sigortalının kasıtlı kötü niyetinden doğan hasarlar,

-Sigortalı malın olağan akması, ağırlık ve hacminde eksilme veya olağan aşınma ve yırtılma,

-Ticari geleneklere uygun olmayan yetersiz ambalajlama,

-Donatanların veya işletenlerin mali güçlükleri nedeniyle meydana gelen ziya, hasar ve masraflar,

-Gecikme sebebiyle ortaya çıkan hasarlar,

-Sigortalı malın kendi ayıbı ve doğasından gelen ziya, hasar ve masraflar,

-Taşıma aracının taşımaya uygun olmaması sonucu olan hasarlar (sigortalı durumu önceden biliyorsa),

-Atom veya nükleer parçalanma ve/veya birleşme ya da benzer reaksiyon veya radyoaktif güç ya da madde kullanan herhangi bir savaş silahının kullanılmasından doğan ziya, hasar veya masraf,

-Savaş, grev (Ek teminat olarak alındığında teminat sağlanır.),

-Terörist ve politik amaçlı kişilerin verdiği zararlar

-Korsanlık (Geniş Teminat alınır ise teminat sağlanır.)

Tekne sigortalarının fiyatlandırılmasında rol oynayan etkenleri beş bölümde özetleyebiliriz.

Teknenin cinsi
Teknenin sigorta bedeli
Teknenin yaşı ve tonajı
Teminatın kapsamı
Teknenin sefer sahası ve faaliyet alanı