Kasko Sigortası

Sık Sorulan Sorulan

Kasko sigortası isteğe bağlı yapılan bir sigorta türüdür. Yani herhangi bir yasal zorunluluk bulunmaz. Ancak zorunlu trafik sigortası kapsamında olmayan doğal afetler gibi bazı riskleri de kapsaması bakımından önemli bir sigorta türüdür. Bu sebeple motorlu aracı bulunan kişilerin kasko sigortası yaptırması önerilir.

Kasko sigortası sahibi, öncelikle hasarın gerçekleştiği tarihi öğrendikten itibaren en geç 5 iş günü içerisinde durumu, sigortacıya bildirmekle yükümlüdür. Ve sanki sigortalı değilmişçesine gerekli kurtarma ve koruma önlemlerini almalı ve bu amaçla sigortacı tarafından verilen talimatlara da elinden geldiğince uymalıdır.

Aracın çalınması halinde ise, durumu öğrenir öğrenmez derhal yetkili makamlara bildirimde bulunmalıdır.
Ayrıca Rücu işlemlerinde kullanılacak bilgi ve belgeleri de, gecikmeden sigortacıya vermelidir.

Zararın tahmini miktarı ve söz konusu zarara neden olan olay beyan şeklinde yazılı makul ve uygun bir süre içinde sigortacıya bildirilmelidir.

1.4.2013 tarihinde yürürlüğe giren Kasko Sigortası Genel Şartları’nda Sigorta Bedeli kısmında belli bir tutar yer almayacak olup poliçede “Sigorta şirketi aracı hasar tarihi itibariyle rayiç değerine kadar teminat altına almıştır.” ibaresine yer verilecektir. Diğer taraftan rayiç değerde esas alınacak referansa veya rayiç değerin hesaplama yöntemine de poliçede yer verilecek, bu yönde bir belirleme bulunmaması ya da belirlemenin somut olmaması durumunda Türkiye Sigorta Birliği tarafından yayınlanacak liste esas alınacaktır.

Bu düzenleme ile birlikte hasar durumunda eksik/aşkın sigorta uygulanmayacağı yönünde poliçeye not düşülmesi yönünde bir irade kullanılmış ve genel şart metninden eksik sigorta ve aşkın sigortaya ilişkin hükümler çıkartılmıştır.

Sözleşme süresi içinde, menfaat sahibinin ilgili mevzuata uygun olarak değişmesi halinde sigorta sözleşmesi menfaat sahibinin değiştiği anda kendiliğinden feshedilmiş olur ve feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi gün esasına göre hesap edilir ve fazlası sigorta ettirene geri verilir. Sigorta sözleşmesinde menfaat sahibinin değişmesine rağmen poliçenin yeni malikle devamı hükme bağlanabilir.

Tüm hak ve menfaatler ile borçlar, kanuni varislere mirasçılara devreder. Devir için veraset ilamının ibrazı gereklidir.

Mevzuata göre, araçlara ilişkin mülkiyet değişikliği noter satışı ile mümkündür. Noter satışı olmayan araç için işleten sıfatı değişmez. Her iki tarafın kendi aralarında yapmış olduğu el sözleşmesi satan kişinin sorumluluğunu kaldırmaz.

Hasarsızlık indirimi devam eder. Kasko Sigortasında hasarsızlık indirim kademesi SBM (Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi) aracılığıyla bütün sigorta şirketleri tarafından online olarak takip edilebilmektedir.

Devam eder. Yeni araç satın alındığında, zeyilname ile yeni aracın poliçeye dahil edilmesi gereklidir. İki araç arasında prim farkı var ise sigortalıdan tahsil edilir.

Kasko sigortası isteğe bağlı bir sigorta türüdür. Trafik sigortası ise yaptırılması zorunlu bir sigorta türüdür ve yaptırılmaması durumunda trafik cezası gibi idari cezalar ile karşılaşılabilir. Bunun dışında kasko ve trafik sigortası arasındaki farklar aşağıdaki gibidir.

Trafik Sigortası:
• Yaptırılması zorunludur.
• Kaza durumunda karşı tarafta meydana gelebilecek hasarları karşılar.
• Sigorta teminat limitleri devlet tarafından belirlenir; sabittir, değiştirilemez.
• Sigorta fiyatları serbest tarife üzerinden gerçekleştirilir. Kapsam değişmez, ancak fiyatlar değişiklik gösterebilir.

Kasko Sigortası:
• İsteğe bağlıdır.
• Kaza durumunda sigortalı kişinin aracında meydana gelebilecek hasarları karşılar.
• Sigorta teminatları sigortalı kişi tarafından belirlenir. Ayrıca sigorta poliçesinin kapsamı ek teminatlarla genişletilebilir.
• Sigorta fiyatları, sigorta poliçesi kapsamına göre değişiklik gösterir.

Kasko sigortasının teminat kapsamı, sigorta şirketi ve sigorta yaptıran kişiye bağlı olarak değişebilir. Genellikle sigorta şirketleri, çarpma veya çarpılma ya da çalınma gibi konuları ana teminat olarak sunar. Bu teminatlara ek olarak doğa kaynaklı afetler nedeniyle yaşanan hasarlar veya yanlış akaryakıt dolumu gibi teminatlar da poliçeye eklenebilir.

Kasko indirimleri ise aracın hasar görmemesi veya sigortalının mesleğine göre değişiklik gösterir. Uzun süre hiçbir kaza yaşamayan sürücüler, kaza yaşayan sürücülere göre daha az kasko ücreti öderler. 

Aracın kendi gücüyle girip çıkacağı, ruhsatlı ve tarifeli çalışan gemi ve trenlerde taşınması esnasında oluşan hasarlar teminata dahil olup, diğer taşımalar sırasında oluşan hasarlar kapsam dışındadır.

Kamu otoritesi tarafından çekilmesi esnasında oluşan hasarlar teminata dahildir.

Standart lastik ve jantlar otomatik teminat kapsamındadır. Araca sonradan ilave edilen özel lastik, çelik jantlar, değer olarak standartlarından farklı olduğu için, değerleri sigortalı ile sigortacı tarafından mutabık kalınarak tesbit edilmeli, poliçede ayrıca belirtilmelidir. Orijinal olmayan radyo, teyp, kolonlar, equalizer, klima, alarm, telsiz, telefon, faks, otomatik anten, takometre gibi cihazlar, ancak ek prim alınarak kasko poliçesi kapsamına dahil edilebilirler. Bu tür cihazların marka ve bedellerinin kasko poliçesinde mutlaka gösterilmesi gerekmektedir. Bu cihazlar aracın orijinalinde var ise orijinal olduğu da belirtilmelidir.

Sigortalı aracın kasko teminatına dahil olan bir kaza sonucu zarar görmesi halinde (çalınma hali hariç) makul tamir süresi içinde, taşıtın kullanım ve gelir kaybından doğan özel araçlar için “ulaşım giderleri”; ticari araçlar için “iş durması” teminatları, zararlar belirlenen limitlerle sınırlı olarak ek prim ile teminat altına alınabilir.

Çalınan aracın bulunması için ilgili makamların yapacakları araştırmalar 30 gün içinde sonuç vermediği takdirde, ilgili makamdan aracın bulunamadığına dair yazı alınarak, sigortacı tazminatı öder. Bu ödemeyi takiben çalınan araç bulunduğu takdirde, bu durumu sigortalı yazı ile sigortacıya derhal bildirmekle yükümlüdür; sigortalı, aldığı tazminatı iade ederek aracını geri alabilir veya aracın mülkiyetini sigortacıya devreder.

Sigorta şirketlerinden kasko sigortası teklifi almak için kasko yaptırılacak araca ait trafik tescil belgesi veya halk arasında sık kullanılan tabir ile ruhsat bulundurulması yeterlidir. Bunun dışında ekstra bir belgeye ihtiyaç duyulmaz.

Kasko sigortası bulunan bir aracın, bir senelik sigorta sözleşmesi süresince hiç hasar almaması durumunda sigortalının poliçe indirimlerine ek olarak uygulanan indirime denir. Hasarsızlık indirimi, kasko poliçesi yenileme döneminde kullanılır ve yıldan yıla oran farklılık gösterebilir. Örneğin ilk kez kasko sigortası yaptırıldıktan sonra 12 ay sonunda poliçe yenilemesi yapılacağı zaman %30 oranında bir hasarsızlık indirimi elde edilir. İlerleyen süreçte bu indirim oranı %60’a kadar çıkabilir. Sigortalı kişinin aracı hasar almadığı sürece hasarsızlık indirimi oranı artmaya devam eder.

Hasarsızlık indiriminin bozulmadığı durumlardan biri %100 rüculu hasarlardır. %100 rüculu hasarlı durumlar sigortalı aracın içinde bulunduğu kazada sigortalı kişinin kusurunun bulunmaması ve karşı tarafın tamamen kusurlu olması durumudur. Sigortalı kişinin kazada kusurunun bulunmadığının ve kusurun karşı tarafta olduğunun resmi evrakla belgelenmesi gerekir. Bu durumla karşılaşıldığında sigortalı kişi, sigorta şirketinden hasar tazminatı alabilir ve hasarsızlık indirimini kaybetmez.

Aracın camının kırılması, farına veya aynasına hasar gelmesi gibi durumlarda genellikle bir defaya mahsus olmak kaydıyla hasarsızlık indirimi kaybedilmez. Ancak bu durum sigorta şirketlerine göre değişiklik gösterebilir. Bahsedilen durumlar hariç diğer tüm durumlar, sigorta poliçesi yapılırken ek olarak belirtilmediği sürece hasarsızlık indirimini bozan durumlardır.

Sigortalı kişi, kasko sigortası yaptırdığı sigorta şirketini değişikliğinde, o zamana kadar kazanmış olduğu hasarsızlık indirimi aynı şekilde devam eder. Süreç baştan başlamış sayılmaz. Sigorta şirketleri hasarsızlık indirimlerini TRAMER kayıtlarından kontrol etmeye devam eder.

Kasko değer listesi; aracın markasına, modeline, üretim yılına göre değişiklik gösteren, araç kasko bedelinin oluşturulmasına fayda sağlayan listedir. Bu liste, Türkiye Sigorta Birliği tarafından belirlenir ve her ay yenilenir. Araç kasko bedeli oluşturulmasına yardımcı olan kasko değer listesi, herhangi bir kaza sonucunda sigorta şirketinin sigortalıya ödemesi gereken ücretin belirlenmesinde de etkilidir. Türkiye Sigorta Birliği internet sitesinde 2021 ve 2020 Kasko Değer Listesi’ne ulaşmak mümkündür.

Bir aracın kasko değerinin hesaplanabilmesi için aracın üretim yılı, markası, modeli ve tipi gibi bilgilere ihtiyaç duyulur. Türkiye Sigorta Birliği tarafından belirlenen değer listesi baz alınarak aracın bilgilerine göre değer hesaplanır.

Kasko Sigortaları poliçeleri genellikle yıllık hazırlanır ve her yıl yenilenmesi gerekir.

Kasko Değer Listesi Hesaplamak İçin TIKLAYIN >>